Submenu

Samen beslissen over zorg van zorginstensief kind met balanstool

Frederique Nagtegaal ♛ 01-06-2021
1863 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

De Zorg-Werk-Leven balanstool is een versterkings- en inzichttool voor ouders van een zorgkind. De tool helpt hen te beslissen over het beste zorgtrajecttraject, samen met zorgverleners. Bijvoorbeeld door goed inzicht te bieden in de mogelijke gevolgen voor het kind en andere gezinsleden.

Specialisme

Kindergeneeskunde

Onderdeel van de tool is een geïntegreerde sociale kaart. Met deze kaart kunnen ouders snel contact leggen met zorgverleners.

Chronische ziekte bij kinderen

In Nederland heeft 1 op de 5 kinderen een chronische ziekte. De impact op ouders is groot, omdat ze vaak in stressvolle situaties terechtkomen. Ouder zijn van een ziek kind staat zelfs in de top 10 van oorzaken van Posttraumatische Stressstoornis (PTSS).

Tool versterkt draagkracht ouders

Om ouders van een zorgkind helder inzicht te bieden in hun persoonlijke situatie, is de Zorg-Werk-Leven balanstool ontwikkeld. Het doel van de tool is daarnaast om psychosociale draagkracht te creëren. De tool helpt ouders zich beter voor te bereiden op het gesprek met de zorgverleners van hun zorgkind. Zo kunnen ouders en zorgverleners écht samen beslissen.

Preventie psychosociale gevolgen

De Zorg-Werk-Leven balanstool geeft ouders informatie over de mogelijke psychosociale gevolgen van de aandoening van hun kind. Ook biedt de tool inzicht in de mogelijke consequenties van bepaalde beslissingen, en creëert bewustwording over de draagkracht en balans binnen het gezin. Mogelijke psychologische overbelasting en posttraumatische stress kan zo worden voorkomen of op tijd herkend. De tool werkt dus preventief voor negatieve psychosociale gevolgen van de zorgen om een kind.

Sociale kaart

De tool bevat ook een sociale kaart die op organisatieniveau overzicht biedt van de mogelijkheden voor professionele (psycho)sociale hulp en ondersteuning. De kaart geeft aan waar ouders terechtkunnen met vragen als zij vast dreigen te lopen. Hierdoor kunnen ouders eenvoudig contact leggen met hulpverleners als dat nodig is.

Belgisch Magenta-project

In België is al meerdere jaren het Magenta-project actief. Ook dit project helpt ouders van een zorgkind sterker in hun schoenen te staan. De Magenta-methode is wetenschappelijk onderbouwd en heeft zich bewezen bij Belgische gezinnen. Voor de ontwikkeling van de Zorg-Werk-Leven balanstool is literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek gedaan naar de Nederlandse situatie. Deze bieden de juiste invalshoek en aanvulling op de inhoud van de tool.

Visiedocument

Op basis van het onderzoek is een visiedocument gemaakt voor zorgverleners. Dit document wijst hen nog eens extra op het belang van de psychosociale impact op de omgeving van een zorgkind.

Randvoorwaarden en tips

  • Goede samenwerking tussen ervaringsdeskundige ouders en zorgprofessionals is belangrijk om een project als dit te laten slagen. Echte co-creatie onder goede begeleiding van een extern bureau dat fungeert als procesbegeleider (in dit geval Curias).
  • Kwalitatief onderzoek kan de behoefte van de gebruiker duidelijk in kaart brengen. Zo sluit het te ontwikkelen product optimaal aan bij de behoeften van de patiënt.
  • Een betrokken zorgverlener die deelneemt aan het project, kan draagvlak creëren bij andere zorgverleners.

Dit project is zeer geslaagd. Binnen een kort tijdbestek en met relatief weinig middelen is een nieuw product ontwikkeld dat aansluit bij de behoeften van ouders én dat door zorgverleners wordt omarmd.

Betrokkenheid

Ervaringsdeskundigen of ouders van zorgintensieve kinderen nemen deel aan zogenoemde focusgroepen. Deze groepen zijn er om de behoeften van de deelnemers in kaart te brengen. De ervaringsdeskundigen of ouders kunnen zich ook aansluiten bij de expertgroep en bij het testpanel (om de tool te testen).

Bij het project is een adviescommissie (klankbordgroep) aangesloten met leden uit verschillende beroeps- en patiëntenverenigingen. Bijvoorbeeld:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Vereniging Kinder- en Jeugd Psychotherapie (VKJP)
  • Vereniging EMDR (VEN)
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Landelijke Vereniging Medische Psychologen (LVMP)

Tijdens het project zijn in klankbordgroepsessies de tussentijdse resultaten besproken. Ook haalde de commissie input op uit het behoeftenonderzoek. De commissie was er ook voor het creëren van draagvlak en om te zorgen voor goede implementatie van de tool.

Onafhankelijke onderzoekers van Curias hebben het behoeftenonderzoek uitgevoerd. De onderzoekers hebben ook de klankbordgroep en het testpanel begeleid en samen met Kind & Ziekenhuis het visiedocument geschreven. 

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik heeft de digitale omgeving van de tool gemaakt.

Vragen?

Heb je vragen over de Zorg-Werk-Leven balanstool? Stuur een e-mail naar Uriëll Malanda.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.