Submenu

Samen beslissen bij kinderen in de eerste- en tweedelijns paramedische zorg

Wilmke Boersma 23-08-2022
2814 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

In Friesland werken zorg- en patiëntenorganisaties samen om samen beslissen met kinderen door uitkomstinformatie te bevorderen. Met behulp van de Veranderaanpak en Design Thinking wordt samen beslissen in samenwerking met alle stakeholders ingevoerd in de eerste- en tweedelijns paramedische zorg.

Kinderen die gebruikmaken van paramedische zorg in de eerste en tweede lijn, geven aan dat zij graag willen aangeven wat hun eigen wensen en ideeën voor de behandeling zijn. Dat vinden ze prettiger dan een door professionals opgesteld behandelplan te bespreken. Ook willen kinderen meer invloed op het hóe van hun behandeling, zodat die goed aansluit bij de situatie van het individuele kind.

Deze ervaringen sluiten aan bij landelijke trends: zorgprofessionals geven aan hun patiënten zoveel mogelijk bij een beslissing te betrekken, maar de patiënten zelf ervaren juist dat het beslissen nog niet samen met hen gebeurt (Nivel, 2020).

Doel

Het doel van dit project is zorgen dat kinderen in Friesland meer regie ervaren over hun behandeling, wat betreft zowel de inhoud als de praktische invulling. De voorwaarden die hiervoor nodig zijn, vatten we samen in subdoelstellingen:

  • Kinderen krijgen gedurende het beslissingsproces (uitkomst)informatie op hun eigen niveau.
  • Uitkomstinformatie op basis van een gezamenlijk geselecteerd instrument.
  • Zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn implementeren samen beslissen in hun werkwijze met behulp van coaching.

Implementatie

In dit project gebeurt het samenwerken vanuit de principes van Design Thinking met alle stakeholders. Kinderen, ouders en zorgprofessionals stellen samen de huidige en gewenste situatie vast en selecteren een instrument voor uitkomstinformatie.

Vervolgens vindt de implementatie van samen beslissen en het gebruik van het gekozen instrument voor uitkomstinformatie plaats. Zorgprofessionals krijgen coaching en maken gebruik van hun eigen ervaringen én de ervaringen van kinderen en hun ouders. In deze fase sluiten we aan bij ontwikkelingen op het gebied van het Elektronisch patiëntendossier (EPD) en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voor de informatie-uitwisseling.

In de laatste fase staan borging, evaluatie en het verspreiden van opgedane kennis centraal. De evaluatie gebeurt met alle stakeholders, om samen tot een goed beschreven werkwijze te komen die ook bruikbaar is in vergelijkbare settingen. De opgedane kennis wordt gedeeld via een symposium, op (social) media en op de kanalen van het Zorginstituut en dit platform.

Resultaten

De beoogde resultaten van dit project hebben te maken met regie van het kind over de eigen behandeling. Door samen beslissen in te voeren in de eerste- en tweedelijns paramedische zorg in Friesland, neemt de tegenstelling af tussen hoe zorgprofessionals en patiënten samen beslissen ervaren.

Gebruik van een instrument voor uitkomstinformatie stelt kinderen en zorgprofessionals in staat om een goed onderbouwde beslissing te nemen over de behandeling. De samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorgprofessionals zal door de gezamenlijke deelname aan dit project verbeteren. Daardoor is informatie over ander zorgaanbod binnen de keten beschikbaar in de beslisgesprekken met kinderen en hun ouders. Hiermee volgt een bijdrage aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Kiki van Heel.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.