Submenu

Samen beslissen met uitkomstinformatie in geboortezorg

Frederique Nagtegaal ♛ 09-06-2021
5210 keer bekeken 0 reacties

In Inzicht in uitkomsten stellen we landelijke implementeerbare sets vast van uitkomstinformatie voor Samen beslissen en Leren & verbeteren. De uitkomstinformatie bestaat uit klinische uitkomsten én uitkomsten die de patiënt rapporteert. Zowel aandoeningsspecifiek als generiek. Per aandoening zijn aandoeningsspecifieke werkgroepen geformeerd.

Doelen

 • Samen beslissen, waarbij de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt en landelijk verzamelde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen bespreekt om gerichter zorg op maat te kunnen bieden.
 • Leren & verbeteren, door de zorgverlener met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten van patiëntgroepen.
 • Keuzeinformatie over zorgaanbieder en voor zorginkoop, met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten.

Algemene uitgangspunten

 1. De sets met uitkomstinformatie richten zich uitsluitend op (klinische en patiënt-gerapporteerde) uitkomsten van medisch specialistische zorg ten behoeve van de doelen Leren en Verbeteren en Samen Beslissen. Dit kan eventueel ook paramedische zorg omvatten die deel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling.
 2. Bij het samenstellen van de sets met uitkomstinformatie binnen lijn 1 van het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ) wordt gebruik gemaakt van data die zo veel mogelijk in het medisch specialistische zorgproces wordt vastgelegd (in EPDs) en die is gemapt op de bestaande landelijk vastgestelde zorginformatiebouwstenen (zibs) en coderingsstelsels. We spreken dan over een functioneel gestandaardiseerde set (zie verder) welke uiteindelijk geïmplementeerd kan worden in ziekenhuizen en op termijn kan leiden tot onderlinge vergelijking.
 3. Het daadwerkelijk implementeren (in gebruik nemen) van de sets met uitkomstinformatie in zorginformatiesystemen valt buiten de scope van de aandoeningswerkgroep van lijn 1 van het programma UZ.
 4. Er wordt -waar mogelijk- aangesloten bij relevante (landelijke) initiatieven op het gebied van Samen Beslissen (SB) en Leren & Verbeteren (LV). Het gaat hierbij in eerste instantie vooral om het in de set opnemen van gegevens die als onderdeel van lopende initiatieven (zoals kwaliteitsregistraties) al op landelijk niveau worden verzameld.
 5. Alle gegevens die in de set worden opgenomen zijn van belang voor het bevorderen van SB of LV op basis van uitkomstinformatie zoals beschreven in het HLA.

Aandoeningswerkgroepen en ondersteuning

Elke aandoeningswerkgroep doorloopt in de ontwikkelfase een specifiek proces van circa 15 maanden om te komen tot een eindproduct. De aandoeningswerkgroep levert als eindproduct een implementeerbare set voor uitkomstinformatie op voor primair gebruik als ondersteuning bij Samen Beslissen tijdens het gesprek tussen zorgverlener en patiënt en voor primair gebruik bij Leren & Verbeteren door de zorgverlener.

De aandoeningswerkgroep wordt, gedurende de ontwikkelfase tot en met de oplevering van het eindproduct voor autorisatie, ondersteund door een technisch voorzitter, secretaris en methodoloog vanuit Zorginstituut Nederland en een Adviseur digitale informatie-uitwisseling vanuit Nictiz.

Generieke PROMs voor volwassenen en kinderen

Een werkgroep met gemandateerden van alle HLA-partijen en experts, heeft het Adviesrapport set generieke PRO(M)s voor volwassenen en voor kinderen opgesteld met de PROM-cyclus als uitgangspunt. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een gedragen set generieke uitkomsten (PROs) en hanteerbare en begrijpelijke vragenlijsten (PROMs) voor volwassenen en kinderen ter ondersteuning van Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. Om uitkomsten gemeten met verschillende PROMs te vergelijken, zijn crosswalks ontwikkeld. Alle crosswalks voor de generieke PROMs set zijn op Platform UZ verzameld.

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Hieronder vindt u de oorspronkelijke werklijst van aandoeningen die zijn geselecteerd voor de ontwikkelfase van programma Uitkomstgerichte Zorg. De aandoeningen waarvoor een set beschikbaar is gekomen, zijn aanklikbaar gemaakt. Deze afgeronde sets zijn bestuurlijk geaccordeerd hetgeen wil zeggen dat het gaat om inhoudelijk relevante uitkomstensets. De daadwerkelijke implementatie voor landelijk vergelijken is daarmee echter nog niet geregeld en is onderdeel van de tweede fase van het programma die nog in ontwikkeling is evenals de invulling van de noodzakelijke landelijke ICT-randvoorwaarden.

Naast de ontwikkelfase heeft dit jaar (2023) ook de doorontwikkelfase plaatsgevonden. De doorontwikkelfase is gericht op het inhoudelijk verder ontwikkelen en optimaliseren van vooraf bepaalde onderdelen van, of nieuwe inzichten bij de eerder opgeleverde set van uitkomstinformatie. Dit betreft alleen de aandoeningen Chronische nierschade, IBD, Heup- en knieartrose en Schisis. Vanwege de looptijd van programma Uitkomstgerichte Zorg dat eind 2023 eindigt, is het alleen mogelijk geweest deze aandoeningen verder door te ontwikkelen.

 1. Knieartrose: eindset is vastgesteld.
 2. Pancreascarcinoom: eindset is niet vastgesteld
 3. IBD:  eindset is vastgesteld.
 4. Chronische nierschade: eindset is vastgesteld.
 5. Prostaatcarcinoom
 6. Heupartrose: eindset is vastgesteld.
 7. AAA: eindset is vastgesteld.
 8. Heupfractuur: eindset is vastgesteld.
 9. Cataract: eindset is vastgesteld.
 10. Schisis: eindset is vastgesteld.
 11. Longcarcinoom: eindset is vastgesteld.
 12. Diabetes: eindset is vastgesteld.
 13. Mammacarcinoom: eindset is vastgesteld
 14. Stressincontinentie: eindset is vastgesteld.
 15. Hartritmestoornissen: eindset is vastgesteld.
 16. CVA: eindset is vastgesteld.
 17. Niercarcinoom
 18. Melanoom: eindset is vastgesteld.
 19. Overactieve blaas: eindset is vastgesteld
 20. Hand- en duimbasisartrose: eindset is vastgesteld
 21. COPD
 22. Veneuze ziekten: eindset is vastgesteld
 23. Blaascarcinoom
 24. Leveroncologie
 25. Gynaecologische oncologie
 26. Hoofd-Halstumoren
 27. Morbide obesitas
 28. Acuut coronair syndroom
 29. Inflammatoire artritis
 30. Astma (bij kinderen)
 31. Obstructief slaap apneu
 32. Maculadegeneratie
 33. Psoriasis

Generieke PRO(M)s volwassenen
Generieke PRO(M)s kinderen

In het BUZZ-project introduceren we samen beslissen met uitkomstinformatie in de geboortezorg. BUZZ staat voor Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere. Het gaat om uitkomsten en ervaringen die voor de vrouwen zelf het meest relevant zijn.

Thema/lijn

Inzicht in uitkomsten
Samen beslissen

Organisatie

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Specialisme

Voortplantingsgeneeskunde/ Gynaecologie

Zwangere vrouwen en vrouwen die net zijn bevallen kunnen het gesprek voeren met hun verloskundig zorgverlener over de uitkomsten van hun zwangerschap en bevalling. En over hun ervaringen met de ontvangen zorg. We doen ervaring op in 6 regio’s. De resultaten zijn een implementatiehandleiding en tools voor de gehele Nederlandse geboortezorg.

Samenwerking

BUZZ is een project van de afdelingen Public Health en Verloskunde & Gynaecologie van het Erasmus MC Rotterdam, samen met de verloskundige samenwerkingsverbanden in Utrecht (Alliant), Leiden, Zwolle, Haarlem e.o. (Rondom Zwanger), Rotterdam (Sophia) en integrale geboortezorgorganisatie Annature in Breda.

Inzicht in situatie zwangere

Met BUZZ willen we het gebruik bevorderen van uitkomstinformatie bij Samen beslissen door cliënten en zorgverleners. De uitkomstinformatie komt uit de ICHOM Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte. Het gaat in het bijzonder om de patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten en ervaringen (PROMs en PREMs). Er zijn 5 meetmomenten tijdens de zwangerschap en na de bevalling waarop we ervaringen uitvragen. Door klinische uitkomsten te koppelen aan patiënt-gerapporteerde uitkomsten, krijgt de cliënt inzicht in haar eigen situatie. De verloskundig zorgverlener en de cliënt bespreken deze uitkomsten, zodat zij samen goed onderbouwd en geïnformeerd kunnen beslissen welke zorg nodig is in haar situatie. De zwangere kan de informatie gebruiken om haar geboortezorgplan op te stellen (in overeenstemming met de ‘Zorgstandaard Integrale Geboortezorg’). En om keuzes te maken in de zorg na de bevalling, voor haarzelf en haar kind.

Ook aan de slag met empowerment

Zorgverleners die bij BUZZ zijn betrokken, hebben in het project ervaring opgedaan met gerichte gespreksvoering in de spreekkamer en het vergroten van empowerment van vrouwen. Door het meten en bespreken van uitkomsten en ervaringen, werden zorgverleners zich meer bewust van wat hun cliënten belangrijk vinden. Daarnaast deden zorgverleners ervaring op met de verandering van organisatie die de nieuwe werkwijze meebracht, ook op ICT-vlak. Diverse tools die in dit project zijn ontwikkeld zijn nu gratis beschikbaar op de website waardegedrevengeboortezorg.nl:

 • een voorlichtingsfolder en een informed consent-formulier voor cliënten;
 • de e-learning ‘Gezamenlijke besluitvorming met uitkomstinformatie’;
 • informatie over dashboards;
 • zakkaartjes voor de zorgverleners, en;
 • een overzicht met alert-waarden.

Allemaal praktijkgerichte tools die bruikbaar zijn in de spreekkamer en die waardevol zijn als kwaliteitsinstrumenten.

Nieuwe werkwijze

Het project versterkt ook de samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen en hun gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel. En daarmee de integrale geboortezorg. Ook biedt de nieuwe werkwijze een kans voor het verbeteren van de samenwerking en afstemming van zorg met kraamzorg, lactatiekundigen, JGZ, fysiotherapeuten en huisartsen.

Leren en verbeteren

Het grootste leermoment is dat tijd, begeleiding en ondersteuning nodig zijn bij het implementeren van Samen beslissen met uitkomstinformatie. Ondersteuning en begeleiding door een projectleider of projectcoördinator, die hiervoor tijd en middelen beschikbaar heeft. En die kan rekenen op support van de bestuurlijk verantwoordelijken van de organisatie en het VSV. De nieuwe werkwijze vraagt ook een cultuuromslag bij zorgverleners en in de organisatie. Het bespreken van patiënt-gerapporteerde uitkomsten en ervaringen zet de cliënte echt centraal en legt de focus op wat zij belangrijk vindt.

En door!

De 7 regio’s gaan op eigen kracht verder met het meten en bespreken van uitkomsten. Op basis van de eerste evaluaties besluiten zij deze werkwijze uit te breiden in hun VSV/IGO, of om eerst nog meer ervaring op te doen. Op de website waardegedrevengeboortezorg.nl zijn de ontwikkelde tools beschikbaar, en publiceren we de resultaten van de evaluaties en een implementatiehandleiding. Daarmee kunnen andere regio’s in Nederland zelf aan de slag met Samen beslissen met uitkomstinformatie.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Vragenlijsten afgestemd op beleving zwangere vrouw.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Uriëll Malanda.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.