Submenu

Samen beslissen bij kinderen in de eerste- en tweedelijns paramedische zorg

Wilmke Boersma 23-08-2022
868 keer bekeken 0 reacties

In Inzicht in uitkomsten stellen we landelijke implementeerbare sets vast van uitkomstinformatie voor Samen beslissen en Leren & verbeteren. De uitkomstinformatie bestaat uit klinische uitkomsten én uitkomsten die de patiënt rapporteert. Zowel aandoeningsspecifiek als generiek. Per aandoening zijn aandoeningsspecifieke werkgroepen geformeerd.

Generieke PROMs

Een werkgroep met gemandateerden van alle HLA-partijen en experts, heeft het Adviesrapport set generieke PRO(M)s opgesteld met de PROM-cyclus als uitgangspunt. Hierbij is aangesloten bij (inter)nationale initiatieven. Een aantal patiëntgerapporteerde uitkomsten is voor veel aandoeningen relevant, en met dezelfde generieke PROMs te meten. Met behulp van een handreiking generieke PROMs bieden wij ondersteuning bij het gebruik van generieke PROMs.

Doelen

 • Samen beslissen, waarbij de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt en landelijk verzamelde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen bespreekt om gerichter zorg op maat te kunnen bieden.
 • Leren & verbeteren, door de zorgverlener met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten van patiëntgroepen.
 • Keuzeinformatie over zorgaanbieder en voor zorginkoop, met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten.

Projectteam

Er is een projectteam ingericht om een uniforme werkwijze te borgen. De werkgroepen worden ondersteund door een technisch voorzitter, secretaris, methodoloog vanuit het Zorginstituut en een ICT-expert uit Nictiz. De werkgroepen bestaan uit mensen vanuit alle HLA-partijen. Eventueel sluiten nog inhoudelijk experts aan. 

Proces aandoeningsspecifieke werkgroepen

 1. Werksessie 1+2. Doel: afbakening aandoening via omschrijving van patiëntenpopulatie met in- en exclusiecriteria. 
 2. Werksessie 2+3+4. Doel: identificeren momenten waarop samen beslissen kan worden ondersteund met uitkomstinformatie en identificeren van Leer- en Verbeterhypotheses.
 3. Werksessie 4+5. Doel: identificeren van uitkomstdomeinen.
 4. Werksessie 6+7. Doel: nagaan welke meetinstrumenten (zoals PROMs) geschikt zijn voor gebruik bij de uitkomstdomeinen.  
 5. Werksessie 5+6+7. Ondersteuners werken een dataset uit behorende bij de set van uitkomstinformatie, gebaseerd op zorginformatiebouwstenen. Zodat ze geschikt zijn om te implementeren in alle EPD's. Het concept eindproduct gaat vervolgens een commentaarronde in. 
 6. Werksessie 8. De aandoeningswerkgroep verwerkt het commentaar tot een eindproduct.

In Friesland werken zorg- en patiëntenorganisaties samen om samen beslissen met kinderen door uitkomstinformatie te bevorderen. Met behulp van de Veranderaanpak en Design Thinking wordt samen beslissen in samenwerking met alle stakeholders ingevoerd in de eerste- en tweedelijns paramedische zorg.

Kinderen die gebruikmaken van paramedische zorg in de eerste en tweede lijn, geven aan dat zij graag willen aangeven wat hun eigen wensen en ideeën voor de behandeling zijn. Dat vinden ze prettiger dan een door professionals opgesteld behandelplan te bespreken. Ook willen kinderen meer invloed op het hóe van hun behandeling, zodat die goed aansluit bij de situatie van het individuele kind.

Deze ervaringen sluiten aan bij landelijke trends: zorgprofessionals geven aan hun patiënten zoveel mogelijk bij een beslissing te betrekken, maar de patiënten zelf ervaren juist dat het beslissen nog niet samen met hen gebeurt (Nivel, 2020).

Doel

Het doel van dit project is zorgen dat kinderen in Friesland meer regie ervaren over hun behandeling, wat betreft zowel de inhoud als de praktische invulling. De voorwaarden die hiervoor nodig zijn, vatten we samen in subdoelstellingen:

 • Kinderen krijgen gedurende het beslissingsproces (uitkomst)informatie op hun eigen niveau.
 • Uitkomstinformatie op basis van een gezamenlijk geselecteerd instrument.
 • Zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn implementeren samen beslissen in hun werkwijze met behulp van coaching.

Implementatie

In dit project gebeurt het samenwerken vanuit de principes van Design Thinking met alle stakeholders. Kinderen, ouders en zorgprofessionals stellen samen de huidige en gewenste situatie vast en selecteren een instrument voor uitkomstinformatie.

Vervolgens vindt de implementatie van samen beslissen en het gebruik van het gekozen instrument voor uitkomstinformatie plaats. Zorgprofessionals krijgen coaching en maken gebruik van hun eigen ervaringen én de ervaringen van kinderen en hun ouders. In deze fase sluiten we aan bij ontwikkelingen op het gebied van het Elektronisch patiëntendossier (EPD) en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voor de informatie-uitwisseling.

In de laatste fase staan borging, evaluatie en het verspreiden van opgedane kennis centraal. De evaluatie gebeurt met alle stakeholders, om samen tot een goed beschreven werkwijze te komen die ook bruikbaar is in vergelijkbare settingen. De opgedane kennis wordt gedeeld via een symposium, op (social) media en op de kanalen van het Zorginstituut en dit platform.

Resultaten

De beoogde resultaten van dit project hebben te maken met regie van het kind over de eigen behandeling. Door samen beslissen in te voeren in de eerste- en tweedelijns paramedische zorg in Friesland, neemt de tegenstelling af tussen hoe zorgprofessionals en patiënten samen beslissen ervaren.

Gebruik van een instrument voor uitkomstinformatie stelt kinderen en zorgprofessionals in staat om een goed onderbouwde beslissing te nemen over de behandeling. De samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorgprofessionals zal door de gezamenlijke deelname aan dit project verbeteren. Daardoor is informatie over ander zorgaanbod binnen de keten beschikbaar in de beslisgesprekken met kinderen en hun ouders. Hiermee volgt een bijdrage aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Kiki van Heel.

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.