Submenu

Samen beslissen met kwetsbare ouderen met gebroken heup

Frederique Nagtegaal ♛ 23-06-2021
3454 keer bekeken 0 reacties

Samen beslissen is het proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. Onderaan de pagina vind je de beschikbare praktijkvoorbeelden en het nieuws over samen beslissen.

De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij samen beslissen. 

Het goede gesprek

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen patiënt en zorgprofessional onmisbaar. Patiënten moeten goede informatie krijgen over hun mogelijkheden, en de voor- en nadelen die daarbij horen. Want er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden. Ook afwachtend volgen kan een optie zijn. Net zo belangrijk is het om te weten wat voor die individuele patiënt belangrijk is, wat zijn voorkeuren en persoonlijke situatie zijn. Dat is voor zorgprofessionals niet altijd makkelijk om goed uit te vragen, en voor patiënten niet makkelijk om de bedenken en te verwoorden. De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) neemt het voortouw in de werkgroep die zich over dit thema buigt.

Activiteiten & doelen

De werkgroep heeft 6 activiteiten opgezet om meer samen beslissen te stimuleren:

 

 1. Campagne
  Een sectoroverstijgende campagne om iedereen die zorg nodig heeft of werkt in de zorg, een stapje verder te brengen in Samen beslissen. De campagne zorgt voor een gezamenlijke en verbindende taal en concrete tips. Bekijk de campagnewebsite.
   
 2. Keuzehulpen
  Goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en goed te gebruiken maken voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten. Lees meer over keuzehulpen.
   
 3. Scholing en opleiding
  Samen beslissen verankeren in de opleiding en (na)scholing van zorgprofessionals, zodat zij beter toegerust worden om samen met de patiënt te kunnen beslissen. 
  Competentiesets:
  - Rapportage deelproject 1 competentiesets Samen Beslissen
  Handreiking - competentieset scholing medisch specialisten Samen beslissen
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundig specialist
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundige
  Opleidingsmateriaal:
  - Opleidingsmateriaal
  - E-learning: De Kern van Samen Beslissen
  Bekijk alle documenten van scholing en opleiding bij samen beslissen.
  Onderzoeksrapport:
  - Eindrapport Samen Beslissen aan bed
 4. Leren van elkaar
  Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, versnellen we de implementatie van samen beslissen in de praktijk. Voor zorgorganisaties en professionals gebeurt dit in de vorm van o.a. praktijkvoorbeelden, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. En voor patiënten met producten voor bijeenkomsten, in een toolkit voor zorg- en patiëntenorganisaties.
  Project Samen beslissen in de praktijk
  Met het project Samen beslissen in de praktijk verzamelen we meer dan 50 voorbeelden van samen beslissen in ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken. Werk jij aan samen beslissen in de medisch specialistische zorg? Dan horen we graag van je. Lees meer over het project Samen beslissen in de praktijk.
  Project Leren van elkaar – patiënten
  We ontwikkelden een toolkit met producten, die zorg- en patiëntenorganisaties kunnen inzetten in bijeenkomsten over samen beslissen met patiënten en naasten. Bekijk de Toolkit Samen beslissen bijeenkomsten.
  Lees meer over Leren van elkaar – patiënten
   
 5. Verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden
  30% van de mensen heeft moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid. Binnen alle onderdelen van het programma houden we hiermee rekening. Ook ontwikkelen we een training voor ziekenhuizen/klinieken en een kennismodule voor patiëntenorganisaties. Bekijk de Toolkit Gezondheidsvaardigheden voor zorgverleners, of lees meer over verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 6. Organiseren en belonen
  Zorgorganisaties krijgen handvatten om samen beslissen te organiseren en van elkaar te leren. Zorgverzekeraars en zorgorganisaties wisselen kennis uit om financiële knelpunten op te lossen. Lees meer over organiseren en belonen.


  Op 8 september 2022 vond de tweede kennissessie ‘Organiseren en belonen van Samen Beslissen’ plaats in Utrecht. Ruim 80 deelnemers waren aanwezig. Onder hen inkopers van zorg, beleidsmakers, zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers. Tijdens het plenaire deel en zes interactieve sessies deelden voorlopers op het gebied van Samen Beslissen hun ervaringen en vond er kennisuitwisseling plaats. Het was een geslaagde en energieke kennissessie op een inspirerende locatie! Lees het volledige verslag of bekijk de presentaties of bekijk de infografic met de belangrijkste bevindingen uit de kennissessie.

Is een operatie bij zeer kwetsbare ouderen met een gebroken heup altijd de beste optie? In de FRAIL-HIP-studie is afgelopen jaren onderzocht wat de waarde is van een niet-operatieve behandeling bij een zeer selectieve patiëntengroep. Samen beslissen speelde een belangrijke, noodzakelijke rol.

Thema/lijn

Samen beslissen

Organisatie

Algemeen ziekenhuis

Specialisme

Kwetsbare ouderen
Orthopedie
Ouderengeneeskunde/ Geriatrie

Samen beslissen met de oudere en de familie speelde een belangrijke, noodzakelijke rol in dit onderzoek. Zij hebben hun invloed op de keuze om wel of niet te opereren als heel waardevol ervaren.

Kwaliteit van leven

Leidt samen beslissen - waarbij besloten wordt over wel of niet opereren bij een gebroken heup - tot dezelfde kwaliteit van leven bij kwetsbare oudere verpleeghuispatiënten in de laatste levensfase? Die vraag werd onderzocht in de FRAIL-HIP-studie. Na een heupfractuur wordt opereren standaard gezien als de enige mogelijkheid en de beste vorm van pijnbestrijding. Maar voor hulpbehoevende, kwetsbare ouderen in een verpleeghuis, is zo’n operatie ingrijpend. “Uit de praktijk blijkt dat het voor deze patiënten heel lastig is te revalideren, dat ze vrijwel nooit op hun oude niveau komen en vaak alsnog binnen afzienbare tijd overlijden”, schetst hoofdonderzoeker en traumachirurg Pieter Joosse van de Noordwest Ziekenhuisgroep. “Met de FRAIL-HIP-studie onderzoeken we, door samen te beslissen, of een operatie ook voor deze kwetsbare groep aansluit bij de wensen en verwachtingen van de patiënt. En of niet-opereren in combinatie met pijnbestrijding misschien wel leidt tot dezelfde kwaliteit van leven.”

Aanpak

25 ziekenhuizen deden mee aan het onderzoek. Vooraf gaf een onderzoeker in de ziekenhuizen voorlichting over de studie. Traumachirurgen, geriaters en orthopeden kregen informatie over de criteria waaraan de patiënt moest voldoen. En instructies over het voeren van een samen-beslisgesprek. Na het bezoek ontvingen specialisten een instructie met handvatten op papier. 

Beslisgesprek

In het beslisgesprek werd de familie nauw betrokken en schetste de behandelaar op een waardenvrije manier de voor- en nadelen van beide behandelmogelijkheden. “Daarbij staan de wensen en verwachtingen van de patiënt centraal”, zegt Joosse. “Wil iemand nog een operatie ondergaan om weer zo mobiel mogelijk te worden? Of is er misschien sprake van een voltooid leven en heeft de patiënt er vrede mee dat hij over niet al te lange termijn komt te overlijden?”

Resultaten

Van september 2018 tot mei 2019 zijn in ruim 20 ziekenhuizen in totaal 172 patiënten opgenomen in de studie. Van deze groep kozen 84 patiënten voor een operatie en 88 voor geen operatie. “Het verraste ons dat als je mensen de keuze laat, de helft ervoor kiest niet geopereerd te worden”, vertelt Joosse. “Dit bevestigt dat samen beslissen grote meerwaarde heeft voor deze doelgroep. Patiënten en hun familie hebben het als waardevol ervaren invloed te kunnen uitoefenen op de behandelkeuze.” Ook de tevredenheid over de gekozen behandeling is hoog: 8 op schaal van 1 tot 10. 

Implementatieplan

De resultaten van de studie zijn nog niet vertaald naar een concreet implementatieplan. Als vervolg op de studie is een enquête uitgezet onder behandelaars naar de neiging om de optie van niet-opereren te bespreken in een samen-beslisgesprek. 271 behandelaars vulden de enquête in, de analyse wordt nog gemaakt. Een duidelijke implementatie volgt nog in de Noordwestziekenhuisgroep. Dit is volgens Joosse vooral belangrijk om voor behandelaars de specifieke doelgroep af te bakenen; voor 95% van de patiënten met een gebroken heup is de optie van niet-opereren namelijk helemaal niet relevant.

Instrumenten

Deelnemende ziekenhuizen ontvingen een uitgebreide instructie met praktische handvatten voor het voeren van een objectief gesprek. Daarnaast zijn een aantal voorbeeldgesprekken gefilmd en gedeeld, waarin verschillende scenario’s met behulp van rollenspel zijn uitgewerkt. In de studie is verder de kwaliteit van leven gescoord met de EQ-5D, een gestandaardiseerd instrument dat dit op 5 gezondheidsniveaus meet. Voor dementerende patiënten is een speciaal ontwikkelde vragenlijst gebruikt. 

Stimulans

Een paar maanden voor de beoogde sluitingsdatum werd de studie afgerond. Volgens Joosse is dit vooral te danken aan een breed draagvlak. “We hebben traumachirurgen, orthopeden, klinisch geriaters en specialisten ouderengeneeskunde vanaf het begin nauw betrokken en zo draagvlak gecreëerd. Daarnaast voorzag deze studie echt in een vraag waar specialisten mee worstelden: is het nog wel zinvol kwetsbare, oude mensen uit hun vertrouwde omgeving te halen en bloot te stellen aan risico’s van een operatie waarbij je je eigenlijk afvraagt of het nog meerwaarde heeft? Dat zorgde voor grote motivatie voor de studie in zijn geheel en het samen beslissen als onmisbaar onderdeel daarvan.” 

Belemmeringen

Een deel van de patiënten was dementerend, en dat maakte samen beslissen moeilijk. “Toch al kwetsbare mensen breken hun heup en komen vervolgens vaak verward in het ziekenhuis terecht. Het is lastig om dan op een neutrale en genuanceerde manier een vitaal gesprek te voeren over elementaire dingen”, aldus Joosse. Om dit toch zoveel mogelijk te bevorderen, werden patiënten eerst opgenomen op de afdeling (weg van de hectische eerste hulp), vond het gesprek op korte termijn plaats, met familie erbij en met de specialist die eventueel ook de operatie zou doen. Het liefst ook nog na telefonisch contact met de huisarts. 

Niet-opereren

Lastig in de gesprekken was ook dat er weinig bekend was over de optie van niet-opereren. “We konden mensen van het alternatief nog geen goed beeld schetsen. De studie is juist bedoeld om hier inzicht in te krijgen, zodat het in de toekomst makkelijker wordt voor patiënten om de verschillende opties af te wegen.” 

Tips

 • Denk niet vanuit wat je als medici allemaal kan, maar vanuit wat de patiënt wenst of verwacht. Zeker bij kwetsbare, oudere patiënten. “Geef de patiënt ruimte voor een eigen keus”, aldus Joosse.
 • Creëer draagvlak door specialisten vanaf het begin nauw te betrekken en goed voor te lichten.
 • Geef behandelaars handvatten met een heldere instructie en voorbeeldgesprekken. 

Kosten

ZonMw heeft aan de FRAIL-HIP-studie een subsidie toegekend binnen de slotronde Kwaliteit en Doelmatigheid. Implementeren van samen beslissen bij kwetsbare ouderen met een heupfractuur hoeft volgens Joosse niet meer te kosten. Samen beslissen kost tijd, maar daar staan minder operaties tegenover. 

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Pieter Joosse.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.